ราชกิจจานุเบกษา เรื่องการออกสลากกินแบ่งงวด 2 พ.ค.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัลงวดจาก 1 เม.ย. เป็นวันที่ 2 พ.ค.นี้ และคืนเงินของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ งวด 16 เม.ย.ที่ได้มีการจำหน่าย สลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก

วานนี้ (2 พ.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการบริหารสลากในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 ก.พ.2563 ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัส ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในวงกว้างอย่างรุนแรง และรวดเร็ว

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (1) มาตรา 13 และมาตรา 13 (7) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ.2555 ข้อ 18 ประ กอบมติคณะกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสลาก ดังนี้

1.เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 จากวันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 2 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2.คืนเงินของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ งวดวันที่ 16 เม.ย.2563 ที่ได้มีการจำหน่าย สลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค.2563 ตามหมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้

3.ระงับการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เม.ย.2563 และงวดวันที่ 2 พ.ค.2563 ที่จะจำหน่ายในเดือนเม.ย.2563

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.2563

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.การสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล